കുട്ടികളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റൈറ്റ്‌ബോര്‍ഡ് ഈ–ലേണ്‍. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ 14 സ്ത്രീകളാണ് ഇതിന്റെ തേരാളികള്‍. പലര്‍ക്കും പറയാന്‍ അതിജീവനത്തിന്റെ വലിയ കഥയുണ്ട്.