5% പലിശക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംരംഭക വായ്പ

2020 ജൂലൈ മുതല്‍ നടപ്പാക്കി വരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടി. കേരള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനാണ് (കെഎഫ്‌സി) പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

നേട്ടം കൊയ്യാം ബാലന്‍സ്ഡ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ടുകളിലൂടെ

ഏത് തരത്തിലുള്ള വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലും നേട്ടം കൊയ്യാന്‍ നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ബാലന്‍സ്ഡ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ടുകള്‍. ഓഹരിയിലും കടപ്പത്രത്തിലുമായാണ് നിക്ഷേപം വകയിരുത്തപ്പെടുന്നത്

ബള്‍ക്കായി നിക്ഷേപിക്കാം ലോംഗ് ടേം ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളില്‍

ഒരു വര്‍ഷം വരെ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ നാം പരിചയപ്പെട്ടത്. ഒന്ന് മുതല്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷം വരെയുള്ള മീഡിയം ടേം ഫണ്ടുകള്‍, മൂന്ന് മുതല്‍ ഏഴ് വര്‍ഷം വരെ നിക്ഷേപ കാലാവധിയുള്ള ലോംഗ് ടേം ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്തവണ വിശദമാക്കുന്നത്